Přírodní rezervace Plané loučky

Plané loučky jsou rozsáhlým unikátním celkem lučních a mokračních stanovišť v okolí Mlýnského potoka v jižní části CHKO Litovelské Pomoraví. Sagittaria zde spolupracuje se zemědělskými družstvy na šetrném obhospodařování lučních a mokřadních stanovišť, udržuje pestrou mozaiku vlhkých luk, tůní a křovin, monitoruje změny vegetace, podporuje populace ohrožených druhů dosadbami rostlin vypěstovaných ze semen sbíraných na této lokalitě a provádí úklid odpadků a naplavenin přinesených sem vodou. Plané loučky jsou místem výskytu mnoha ohrožených druhů, pro některé z nich jsou poslední lokalitou v regionu střední Moravy.

Jde o mokřadní území v údolní nivě řeky Moravy s vlhkými loukami, rákosinami a tůněmi. Z významných chráněných druhů rostlin tu roste třeba hrachor bahenní (Lathyrus palustris), sítina tmavá (Juncus atratus), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), žebratka bahenní (Hottonia palustris) a česnek hranatý (Allium angulosum).

     V periodických tůních žije vzácný korýš škeblovka (Lynceus brachyurus), která je z území Moravy známá pouze z Planých louček. Bohatě jsou zde zastoupeni i obojživelníci skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek velký (Triturus cristatus) a ještěrka živorodá (Lacerta vivipara). V rákosinách si staví svá hnízda náš nejmenší hlodavec myška drobná (Micromys minutus). V okolí Mlýnského potoka můžeme pozorovat bobra evropského (Castor fiber). Z ptáků zde hnízdí například dravý moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal vodní (Crex crex) a rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus).

plane