Štěrkovna Kvasice

Popis: Jezero vzniklé těžbou štěrkopísků, nacházející se mezi obcemi Kvasice a Tlumačov (okresy Kroměříž a Zlín)

Katastrální území: Kvasice, Tlumačov na Moravě, Hulín

Rozloha: 52 ha

GPS: 49°14'51.23"N, 17°28'40.853"E

Rybářský revír: 461 103 Morava 13 C, štěrkoviště Kvasice

Přírodní stav lokality: Jezero vzniklé těžbou štěrkopísku, s malou diverzitou břehů a minimálním litorálem. Na severu zasahuje pískovna ke kraji listnatého lesa lužního charakteru. Na většině ostatních břehových partií se vyvinuly spontánně vzniklé porosty s významným podílem nepůvodních druhů dřevin (zejména javor jasanolistý) i bylin.

Biotopy: Bývalá štěrkopískovna, dnes již s vyvinutými břehovými porosty, i když z podstatné části tvořených nepůvodními druhy rostlin. Na severní straně sousedí s pískovnou listnaté lužní lesy.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek

L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek

Zjištěné významné druhy rostlin:

topol černý (Populus nigra) C4a

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU, O

slavík obecný – několik, min. 2 zpív. samci

pisík obecný (Actitis hypoleucos) EN, SO

žluva hajní (Oriolus oriolus) LC, SO

ťuhýk obecný (Lanius collurio) NT, O

na tahu, nehnízdící:

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

hvízdák euroasijský (Anas penelope) VU

hohol severní (Bucephala clangula) EN, SO

morčák velký (Mergus merganser) CR, KO

vodouš kropenatý (Tringa ochropus) EN, SO

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Savci

bobr evropský (Castor fiber) VU, SO (starší pobytové stopy)

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita má určitý význam jako poměrně rozsáhlé území s výskytem vodních a dalších navazujících biotopů. Nebyl zde zjištěn příliš velký počet vzácných druhů rostlin a živočichů a na většině plochy chybí výraznější litorální porosty či jiné, lokalitě odpovídající biotopy, v lokálním měřítku je však území významné. Velký potenciál lokality spočívá také v možnosti realizace revitalizačních zásahů, na jejichž základě by bylo možné nastartovat proces vývoje biologicky cenných ploch.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší. Atraktivnější se lokalita stává zejména v době tahu ptáků, kdy je zde možné pozorovat i vzácnější druhy ptáků.