Tovačovská jezera

Popis: Velká štěrkopísková jezera mezi obcemi Tovačov, Troubky a Lobodice

Katastrální území: Tovačov

Rozloha: Annínské jezero ca 118 ha

Sever ca 36 ha

Jih ca 62 ha

Troubecké ca 117 ha

GPS: 49°24'2.363"N, 17°20'28.302"E

Rybářský revír: 471 048 Morava 17 A

Přírodní stav lokality: Velká jezera vzniklá po těžbě štěrkopísků. Jezera jsou většinou hlubší, se strmými břehy. Mělké pobřežní zóny se vyskytují vzácně, litorální porosty jsou proto jen maloplošné.

Biotopy: Štěrkovny různého stáří, některé již starší s dřevinnými porosty na březích, jiné ještě mladé, bez výrazněji vyvinutých přírodních biotopů či stále ještě těžené. Na většině jezer je nedostatek mělkých pobřežních partií s vyvinutou litorální vegetací.  Na březích a v blízkém okolí často dominují ruderální a pionýrské druhy.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

K1 – Mokřadní vrbiny

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek

Zjištěné významné druhy rostlin:

lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum) C4a

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

vážka červená (Crocothemis erythraea)

modrásek štírovníkový (Cupido argiades)

soumračník máčkový (Erynnis tages)

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU, O

bukáček malý (Ixobrychus minutus) CR, KO

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) NT

lyska černá (Fulica atra)

pisík obecný (Actitis hypoleucos) EN, SO

rybák obecný (Sterna hirundo) EN, SO (hnízdění na umělých ostrůvcích)

kukačka obecná (Cuculus canorus)

ťuhýk obecný (Lanius collurio) NT, O

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

na tahu, nehnízdící:

potáplice malá (Gavia stellata)

potáplice severní (Gavia arctica)

potápka rudokrká (Podiceps grisegena) CR, SO

volavka popelavá (Ardea cinerea) NT

hvízdák euroasijský (Anas penelope) VU

hohol severní (Bucephala clangula) EN, SO

morčák malý (Mergellus albellus)

morčák velký (Mergus merganser) CR, KO

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

racek bouřní (Larus canus) VU

ledňáček říční (Alcedo atthis) VU, SO

břehule říční (Riparia riparia) NT, O

Savci

bobr evropský (Castor fiber) VU, SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Lokalita je významná zejména z hlediska výskytu protahujících a zimujících vodních ptáků (velké plochy pískoven většinou nezamrzají). Z hlediska hnízdění ptáků a výskytu vzácnějších druhů rostlin a živočichů lokalita není tak významná jako sousedící rybníky u Tovačova - je zde poměrně málo vhodných litorálních a břehových porostů. Hnízdění rybáků bylo na pískovnách umožněno umístěním betonových ostrůvků, nicméně tento způsob managementu představuje pouze náhradní opatření cílené jen na rybáky, nenahradí přírodní biotopy.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Větší, zejména z hlediska pozorování vodních ptáků. Na podzim a v zimě zde bývají pozorovány např. některé vzácné druhy severských kachen a potáplice – morčák velký, hohol severní, turpan hnědý, potáplice severní, potáplice malá ad.