Pískovny u Krčmaně

Krčmaň
Majetín

Popis: Jedná se o tři pískovny různého stáří, nacházející se přibližně 1,5 km západně od obce Krčmaň (okres Olomouc)

Katastrální území: Krčmaň, Majetín

Rozloha: přibližně 22,5 ha (asi 16,5 ha severní, 3 ha západní a 3 ha jižní pískovna)

GPS: 49°30'50.886"N, 17°19'20.454"E

Rybářský revír: 471 057 Morava stará 1 - Krčmaň; 471 173 Majetín 1A – štěrkopískovna Majetín

Přírodní stav lokality: Jedná se o tři pískovny různého stáří: 1. západní pískovna - již delší dobu netěžená, s břehy porostlými dřevinnou vegetací,  2. severní pískovna - novější, zčásti již se vznikajícími břehovými porosty, ale zčásti stále těžená, holá a 3. jižní pískovna – nově vzniklá, aktuálně těžená.

Biotopy:

1.Západní pískovna

V současné době již neaktivní pískovna s postupně se vyvíjející litorální a doprovodnou vegetací. Okolí vodní plochy po realizaci revitalizačních opatření formou výsadeb ostrůvků a linií dřevin a zalučnění . Probíhá pravidelný management okolí.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

X13 – Nelesní stromové výsadby mimo sídla

2. – 3. Severní a jižní pískovna

Mladé, aktivní štěrkovny s minimálně vyvinutou litorální vegetací a s dominancí ruderálních a pionýrských druhů na březích a v blízkém okolí.

Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

Zjištěné významné druhy rostlin: V průběhu průzkumu lokality nebyly zjištěny žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Zjištěné významné druhy živočichů:

Obojživelníci, plazi

ropucha obecná (Bufo bufo) LC

ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) NT

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

potápka roháč (Podiceps cristatus) VU, O

koroptev polní (Perdix perdix) NT, O

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) NT

lyska černá (Fulica atra)

kulík říční (Charadrius dubius) VU

čejka chocholatá (Vanellus vanellus) VU

žluna šedá (Picus canus) VU

břehule říční (Riparia riparia) NT, O (desítky hnízdících párů)

rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) VU, SO

moudivláček lužní (Remiz pendulinus) NT, O

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

na tahu, nehnízdící:

vodouš šedý (Tringa nebularia)

vodouš kropenatý (Tringa ochropus) EN, SO

pisík obecný (Actitis hypoleucos) EN, SO

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

konipas luční (Motacilla flava) VU, SO

Význam zjištěných přírodních jevů: Pískovny tvoří v zemědělské krajině významný přírodní prvek s výskytem mokřadních biotopů a s výskytem některých ohrožených druhů živočichů.

Vzhledem k různému stáří pískoven jsou zde vyskytující se biotopy velice rozmanité. Významná je zejména hnízdní kolonie břehule říční v kolmém písčitém břehu nejnověji těžené jižní pískovny a litorální biotopy u poloostrova na severní straně severní pískovny (obojživelníci, rákosník velký, strnad rákosní, ad.). Ze zoologického hlediska tak mají pískovny i určitý regionální význam.

Do budoucna je zde velký potenciál (při rozumně provedené revitalizaci) na vytvoření kvalitních přírodě blízkých biotopů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Střední. Lokalita je vhodná zejména pro pozorování ptáků, a to zejména v době jarního a podzimního tahu (vodní druhy) a v době hnízdění (břehule říční, rákosníci ad.), a pro pozorování obojživelníků (především v jarním období a na začátku léta).